Kúpeľne Galaxy
 

Ochrana osobných údajov

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov.

Správca osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kupelne-galaxy.sk spoločnosť PHARUS s.r.o. so sídlom  Grösslingova 4,  811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, prevádzka Partizánske, Šimonovianska 60/111,  IČO: 46 964 720, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom 18/2018 Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti PHARUS s.r.o.

 

2. SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Vami poskytnuté osobné údaje

Spracovávame tie osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli.

Osobné údaje získané inak než priamo od Vás

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať pre účely marketingových kampaní alebo pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať. V prípade poskytnutia Vašich údajov inému subjektu budete o tom vopred informovaní, ako aj o subjekte, ktorému budú informácie predávané.

V prípade, že nesúhlasíte so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu, máte právo proti tomuto spracovaniu namietať kedykoľvek a bezplatne. Vaše osobné údaje už nebudeme na tieto účely môcť spracúvať.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

V prípade, že nám poskytnete údaje tretích osôb, Vašou povinnosťou je informovať dotyčnú osobu o tomto poskytnutí a zaistiť jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Automaticky spracovávané osobné údaje
Pri návšteve našej webovej stránky, aj v prípade, že si nevytvoríte objednávku, môžeme zhromažďovať informácie ako je Vaša IP adresa, používaný prehliadač, informácie o operačnom systéme Vášho počítača, verziu aplikácie, nastavenie jazyka a zobrazené stránky. Pokiaľ používate mobilné zariadenie, môžeme tiež zhromažďovať dátové údaje, ktoré identifikujú Vaše mobilné zariadenie a poskytujú informácie o jeho nastavení a vlastnostiach a údaje zemepisnej dĺžky a šírky. Pokiaľ objednávku vytvoríte, náš systém zaregistruje, z akého zariadenia bola rezervácia prevedená. Pokiaľ je možné pomocou týchto dátových údajov identifikovať Vás ako fyzickú osobu, sú tieto dátové údaje považované za osobné údaje.

Verzia pre mobilné zariadenia

Naše webové stránky sú optimalizované pre mobilné zariadenia a teda pre prípad, že ich navštevujete z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia. Vaše osobné údaje budú spracovávané obdobným spôsobom ako sú spracovávané pri prístupe z počítača.

 

3. ÚČEL SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nákup tovarov a služieb

 • Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.
 • Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Užívateľský účet

 • Vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, Vám vieme poskytnúť lepšie služby (napr. Vás telefonicky kontaktovať pri doručení objednávky). Tieto Vami zadané údaje s výnimkou e-mailovej adresy môžete kedykoľvek meniť. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Po zalogovaní do eshopu www.kupelne-galaxy.sk môžete tieto údaje editovať, či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@kupelne-galaxy.sk.

Marketingová činnosť

 • Môžeme Vám zasielať e-mailové obchodné oznámenia na základe Vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete odhlásiť tým, že nás kontaktujete e-mailom na info@kupelne-galaxy.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 918 666 900.

Zlepšovanie služieb

 • Za účelom zlepšovania našich služieb môžeme pomocou histórie Vašich objednávok a správania na webe ponúknuť relevantnejšie produkty. Môžeme využívať aj nástroje ako Google Analytics, Facebook Analytics a pod. pre účely optimalizácie prvkov na webe a mimo web.

Zákaznícke hodnotenie

 • Po zakúpení tovaru alebo služieb u nás môžete byť požiadaný o ich ohodnotenie.

Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci

 • V prípade, že budeme potrebovať uplatniť naše práva a právne nároky (napr. v prípade neuhradenej pohľadávky), môžeme spracovávať Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané aj za účelom kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z iných obdobne závažných dôvodov.

 

4. PRÁVNE PODKLADY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Plnenie a uzavretie zmluvy

Pre účely uzavretia kúpnej či inej zmluvy ohľadom našich tovarov a služieb potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Tie po uzavretí zmluvy spracovávame preto, aby sme Vám mohli doručiť Vami zakúpený tovar alebo aby sme Vám poskytli kvalitné Vami zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu spracovávame fakturačné a doručovacie údaje.

Oprávnené záujmy

Cookies : Na základe oprávneného záujmu sú Vaše osobné údaje spracovávané využívaním súborov Cookies pre zaistenie funkcionality nášho e-shopu, poskytovania relevantného obsahu, k analýze návštevnosti alebo k reklamným aktivitám. Cookies môžu byť sprístupnené tretím stranám. Používaním webových stránok nášho obchodu súhlasíte s používaním a ukladaním súborov cookies.

Marketingová a obchodná komunikácia: Na základe rovnakého oprávneného záujmu Vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové správy za účelom priameho marketingu (napr. odosielanie informácii o produkte). Pre tieto účely spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Túto marketingovú komunikáciu môžete zakázať upravením nastavení svojho užívateľského profilu, kontaktovaním nás na našej e-mailovej adrese info@kupelne-galaxy.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 918 666 900.

 

5. ODOVZDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM SUBJEKTOM

Zákazník súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje mohli byť nami (predávajúcim, prevádzkovateľom) odovzdané inému správcovi (sprostredkovateľovi) v súlade s ustanovením § 5 odstavca 6 zákona. Zákazník súhlasí s odovzdaním potrebných osobných údajov iným správcom (sprostredkovateľom) osobných údajov v zmysle účelu Vznik, správa a ukončenie zákazky, a to spoločnostiam dopravy, montáže alebo realizácie stavieb. Ako prevádzkovateľ máme s jednotlivými spoločnosťami odsúhlasené pravidlá nakladania s Vašimi osobnými údajmi. Pre dopravné spoločnosti platí dôvod „Oprávnený záujem“, kde Vaše osobné údaje odovzdávame dopravným spoločnostiam pre dokončenie obchodných prípadov a to vždy na základe Vášho osobného vyžiadania ako zákazníka (keď si objednáte tovar s dopravou na Vami určenú adresu).


Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracováva osobné údaje kupujúceho na účely plnenia zmluvy s kupujúcim, prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

 • SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o., Bratislava Vajnorská ulica 836 05 Bratislava Areál ISTROCHEM, brána C
   
 • Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1
 • spoločnosť Google (prostredníctvom AdWords sú zdieľané Cookies, registračné údaje zákazníka a predajné čísla)
 • spoločnosť Heuréka (prostredníctvom Heuréky sú zdieľané Cookies, registračné údaje zákazníka a predajné čísla)
 • Comgate platobná brána (údaje o platobných kartách); v prípade, že ste svoju platobnú kartu uložili na našom e-shope pre účely urýchlenia ďalších nákupov, disponujeme len základnými údajmi (pár prvých a posledných číslic platobnej karty)


6. DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a potom ich uchovávame iba po nevyhnutne nutnú dobu prislúchajúcu jednotlivým účelom a archivujeme v zmysle zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy.

Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb a pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (u daňových dokladov je podľa legislatívy finančného účtovníctva touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Vaše osobné údaje, ktoré sú spracovávané pre účely marketingovej a obchodnej komunikácie na právnom základe ustanovenom v čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ, t. j. na základe Vášho samostatného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel, sa budú spracúvať po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do dňa odvolania Vami udeleného súhlasu (upravením svojho užívateľského profilu, kontaktovaním nás na e-mailovej adrese info@kupelne-galaxy.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 918 666 900).

 

7. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

PHARUS s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ho bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

 

8. POUČENIE O PRÁVACH ZÁKAZNÍKOV

PHARUS s.r.o. so sídlom Grösslingova 4, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09, s prevádzkou: Šimonovianska 60/111, 95803 Partizánske, IČO: 46 964 720 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu či vymazanie, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto spracovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť e-mailom na info@kupelne-galaxy.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 918 666 900.

Právo na informácie a prenositeľnosť údajov

Vaším právom je požiadať PHARUS s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v prípade zvýšenej komplexnosti potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. V rámci zrýchlenia prenosu dát odporúčame skopírovať si vaše dáta z vášho užívateľského profilu (Prihlásenie > Zmeniť moje údaje). Väčšinu dôležitých dát nájdete práve tam. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo požiadať o doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe. Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archívov a pod.).

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa Vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, je príjemcom Vašich osobných údajov
 • Plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od Vás

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť ako Správca. S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu. V rámci zrýchlenia opravy dát odporúčame upraviť si Vaše dáta z Vášho užívateľského profilu (Prihlásenie > Zmeniť moje údaje). Väčšinu dôležitých dát nájdete práve tam.

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej Únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V čase podania námietky bude spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené, pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame, na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Úrad na ochranu osobných údajov Hraničná 12820 07 Bratislava 27 Slovenská republika.


Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované údaje nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania. Hlavné informácie o Vašej platobnej karte nie sú uložené u nás, ale v platobnej bráne, ktorú používame. Vymazať tieto informácie teda nie je v našich možnostiach a je nutné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú bola platba vykonávaná.

Právo na výmaz (z čoho vyplýva naša povinnosť vymazať Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu) máte teda v týchto prípadoch (s výnimkou vyššie uvedených prípadov):

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované
 • odvoláte súhlas, ak je spracovanie založené na súhlase, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie
 • vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodu našich oprávnených záujmov (Váš záujem prevažuje nad našim záujmom)
 • osobné údaje boli spracované nezákonne
 • ak nie je daný rodičovský súhlas so spracovaním osobných údajov detí
 • právna povinnosť vymazať Vaše osobné údaje je stanovená právom Únie alebo členským štátom

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa na nás môžete obrátiť na našej e-mailovej adrese info@kupelne-galaxy.sk, na našom telefónnom čísle +421 918 666 900 alebo osobne na prevádzke našej spoločnosti: PHARUS s.r.o., Šimonovianska 60/111, 95803 Partizánske.

 

9. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Odoslaním objednávky tovaru, služieb alebo vyplnením webového formuláru nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom a v rozsahu, ako sú uvedené v bodoch 2, 3 a 6 tohto textu a v zákone uvedené a ďalej vyslovujete v súlade s § 7 zák. č. 480/2004 Sb., v platnom znení, súhlas so šírením obchodných oznámení. Sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje aj v prípade, že za Vás webový formulár vyplnila iná osoba, pričom boli vo formulári uvedené Vaše osobné údaje.

 

10. COOKIES

Webové stránky- súbory protokolov

Ak vstúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:

• Vaša IP Adresa

• Otváranie stránka nášho webu

• Kód odpovede http

• Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Cookies
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ako cookie (anglicky koláčik, oplátka, sušienka) sa v protokole HTTP označuje malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov, ukladá sa do nich obsah „nákupného košíka“ v elektronických obchodoch, užívateľské predvoľby a pod. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server. Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročné). Cookies nie sú priamo viazané na vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú vaše prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov. Ako Google využíva súbory cookie zistíte tu.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa nikam neodosielajú, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok. Analýza a štatistiky Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany. Zasielanie noviniek na e-mail V prípade, že máte Záujem od PHARUS s.r.o. dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takýmto využívaním Vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely.

PHARUS s.r.o. neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od PHARUS s.r.o. nechcete dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy tu, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti, alebo elektronicky na e-mail info@kupelne-galaxy.sk .

Novinky & Informácie