Kúpeľne Galaxy
 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.kupelne-galaxy.sk
prevádzkované firmou PHARUS, s.r.o., so sídlom  Grösslingova 4,  811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, prevádzka Partizánske, Šimonovianska 60/111,  IČO: 46 964 720 , (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky").


ČASŤ I.


Článok I.


Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné. Predávajúcim sa rozumie PHARUS, s.r.o., IČO: 46 964 720 (ďalej len "predávajúci").
Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.kupelne-galaxy.sk, elektronickej pošty, telefonicky, faxom. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.kupelne-galaxy.sk .


Článok II.

Objednávanie tovaru
Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.kupelne-galaxy.sk, elektronickej pošty, telefonicky alebo faxom. Každá objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak je sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II nemusí byť predávajúcim akceptovaná.


Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho.

Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.
V prípade zvýšenia ceny tovaru o viac ako 1% oproti cene uvedenej v internetovom obchode www.kupelne-galaxy.sk, upozorní na túto skutočnosť predávajúci objednávateľa, ktorý má následne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Zľavu nemožno kombinovať s inými aktuálnymi zľavami.

V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

Článok III.


Dodanie a prevzatie tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
- prepravnej služby (kuriérom) - od naskladnenia tovaru predávajúceho je orientačná doba dodania do 48 hodín.
- Slovenská pošta - od naskladnenia tovaru u predávajúceho je orientačná doba dodania do 48 hodín.
- osobné prevziatie na adrese predajne predávajúceho.
3. Doby dodania uvedené v čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
4. Poštovné a dopravné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v čl. III bod 2 sú dohodnuté pri zadávaní objednávky v internetovom obchode www.kupelne-galaxy.sk.
5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.


Článok IV.


Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva
Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.kupelne-galaxy.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.
Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
zaplatením dobierky pri jej prevzatí, prevodom na účet predávajúceho po vystavení predfaktúry alebo iným spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami.
Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.


Článok V.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PHARUS s.r.o. bude vo veci ochrany a spracovania osobných údajov postupovať podľa podmienok ochrany osobných údajov.

 

ČASŤ II.


Reklamačný poriadok


Článok VI.


Predmet reklamácie
Predmetom reklamácie môže byť:
tovar zakúpený u predávajúceho
servisné práce vykonané v autorizovanom stredisku.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.


Článok VII.


Podmienky reklamácie
V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho. Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení. Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní reklamačný protokol. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu. Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.


Článok VIII.


Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)
Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom mimo iných sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@kupelne-galaxy.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj: - ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád - ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať - ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).


ČASŤ III.


Záverečné ustanovenia


Článok IX.


Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Novinky & Informácie